حمیدرضا یوسفی‌فر گفت: اعضای صنف پوشاك در جهت توجه و حمایت از تولید ملی، بخشی از درآمد خود را نادیده گرفته‌اند لذا صنعت پوشاك در این زمان نیازمند نگرش درست به اقتصاد مقاومتی است.

دیدگاه ها خاموش هستند.

مزون طراحی لباس