ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه کشوری پوشاک گفت:‌ طراحی و تولید در هیچ دوره ای از یكدیگر جدا نبوده‌اند چرا كه نمی‌توان هیچ تولیدی را بدون ارائه طرح آغاز كرد.

دیدگاه ها خاموش هستند.

مزون طراحی لباس